Rapòte sou anliy

  • ENFòMASYON REPòTè A
  • RAPò SOU ENSIDAN
  • PATI KI ENPLIKE
  • DETAY
  • KONFIME EPI SOUMèT

ENFòMASYON REPòTè A


Nou ankouraje w bay plis enfòmasyon posib. Tout enfòmasyon ou kapab bay yo ede nou reponn rapidman ak efikasman ak akizasyon yo rapòte. Non ak enfòmasyon tout repòtè yo rete konfidansyèl.

Ou gendwa fè yon rapò anonim lè w mete sèlman << Mr >> oswa << Mrs >>pou kache enfòmasyon w yo. Sepandan, rete anonim ka limite kapasite sant lan pou envestige ak/oswa reponn ak akizasyon yo rapòte yo.

RAPò SOU ENSIDAN


Tanpri asire w ke w chwazi enfòmasyon de baz ensidan ki kòrèk ak apwopriye.

PATI KI ENPLIKE


Tanpri endike pati prensipal ki enplike yo.

Moun ki plenyen yo

Defandan yo

DETAY


Tanpri bay yon deskripsyon klè ak detaye sou ensidan an anba a (asire w ou antre kiyès la? Ki sa? Ki kote? Kilè? ak Ki jan).

KONFIME EPI SOUMèT


Mwen konfime ke mwen te li epi mwen dakò ak Tèm ak Kondisyon yo.

Tèm ak Kondisyon yo